Công văn số 105/TCHQ-GSQL ngày 08/01/2003 của Tổng cục hải quan – Bộ Tài chính về một số biện pháp thực hiện Luật hải quan

Tổng cục hải quan – Bộ Tài chính ban hành Công văn số 105/TCHQ-GSQL ngày 08/01/2003 quy định về một số biện pháp thực hiện Luật hải quan.
Để thực hiện Luật Hải quan có hiệu quả, vừa tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Hải quan, vừa tạo được thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn một số điểm về nghiệp vụ hải quan để các đơn vị hải quan thống nhất thực hiện.