Công văn số 1620/TCHQ-GSQL ngày 18/10/2001 của Tổng cục hải quan về việc thực hiện thí điểm các Điều 28, 29, 30, 32 Luật hải quan

Tổng cục hải quan ban hành Công văn số 1620/TCHQ-GSQL ngày 18/10/2001 về việc thực hiện thí điểm các Điều 28, 29, 30, 32 Luật hải quan.
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4722/VPCP-PC ngày 08/10/2001 về việc cho phép Tổng cục Hải quan thực hiện thí điểm các Điều 28, 29, 30, 32 của Luật hải quan trước ngày 01/01/2002, Tổng cục Hải quan đã ban hành Bản quy định tạm thời về quy trình nghiệp vụ, mô hình tổ chức, bố trí nhân lực để triển khai thực hiện thí điểm các Điều 28, 29, 30 và 32 của Luật Hải quan kèm theo Quyết định số 980/2001/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2001, trong đó một số quy định về thể thức hành chính trong công tác nghiệp vụ hải quan có thay đổi so với các quy định tại các văn bản của Tổng cục Hải quan đã ban hành và đang còn hiệu lực