Công văn số 226/TCHQ-GSQL ngày 17/01/2006 của Bộ tài chính – Tổng cục hải quan về giải đáp vướng mắc thực hiện văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Hải quan

Bộ tài chính – Tổng cục hải quan ban hành Công văn số 226/TCHQ-GSQL ngày 17/01/2006 về giải đáp vướng mắc thực hiện văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Hải quan.
Tiếp theo Công văn số 58/TCHQ-GSQL ngày 06/01/2006, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thêm một số điểm còn vướng mắc khi triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan là: Các trường hợp thay đổi hình thức, mức độ kiểm tra; về hồ sơ hải quan; về xác nhận thực xuất; về việc kiểm hoá hộ; về phí giám định; đối với hàng hoá phải chờ kết quả kiểm tra Nhà nước về chất lượng hoặc kết quả giám định để xác định có được phép nhập khẩu không; đối với hàng hoá xuất nhập khẩu biên giới; về hàng quá cảnh; hàng hoá nhập khẩu chuyển tải, chuyển cảng dỡ từ tàu biển xuống xà lan để đưa vào cảng đích; hàng hoá nhập khẩu đưa vào khu thương mại tự do; hàng hoá từ nội địa xuất khẩu vào khu chế xuất, khu thương mại tự do, kho ngoại quan và ngược lại; đối với hàng hoá nhập khẩu không thuộc diện được chuyển cửa khẩu