Công văn số 474/TCHQ-GSQL ngày 08/02/2006 của Bộ tài chính – Tổng cục hải quan về việc giải đáp vướng mắc

Công văn số 474/TCHQ-GSQL ngày 08/02/2006 của Bộ tài chính – Tổng cục hải quan về việc giải đáp vướng mắc.
Tiếp theo Công văn số 58/TCHQ-GSQL ngày 06/01/2006, Công văn số 226/TCHQ-GSQL ngày 17/01/2006 của Tổng cục Hải quan về việc giải đáp vướng mắc khi triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 474/TCHQ-GSQL hướng dẫn về các vấn đề sau: căn cứ để xác định thực xuất đối với hàng xuất khẩu; việc kiểm hóa hộ đối với loại hình hàng gia công và sản xuất hàng xuất khẩu; vấn đề thanh quyết toán nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; việc tạm giải phóng hàng trong khi chờ kết quả kiểm tra Nhà nước về chất lượng; đối với hàng hóa phải kiểm dịch; vấn đề cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp; việc phải thay đổi hình thức, mức độ kiểm tra trên Lệnh hình thức mức độ kiểm tra đối với các trường hợp hàng phải kiểm tra Nhà nước; việc lấy mẫu đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu thuộc diện miễn kiểm tra thực tế.