Một số điểm mới về tờ khai hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS được quy định tại Thông tư số 22/2014/TT-BTC

Tại Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính có một số điểm mới về tờ khai hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS .

* Khai tờ khai hải quan điện tử: Tại phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 quy định các chỉ tiêu thông tin của Tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu khác với các chỉ tiêu thông tin của tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.
* Không phải xuất trình tờ khai hải quan điện tử in cho cơ quan hải quan trong quá trình làm thủ tục thông quan: Cải cách hơn trong thủ tục hải quan, để giảm giấy tờ trong quá trình làm thủ hải quan, tại Điều 8 Thông tư 22/2014/TT-BTC quy định: Đối với hàng hóa XK, NK miễn kiểm tra (thuộc diện luồng xanh) không phải nộp hồ sơ hải quan. Đối với trường hợp thuộc diện kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa (luồng vàng, đỏ) thì hồ sơ phải nộp cho cơ quan Hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài chính, riêng tờ khai hải quan được sử dụng dưới dạng điện tử.
Theo Hải quan Việt Nam