Một số quy định mới của Thông tư 22/2014/TT-BTC về việc xuất trình, nộp tờ khai hải quan điện tử in

Tại Điều 8 Thông tư số 22/2014/TT-BTC có quy định về hồ sơ hải quan: Trong trường hợp phải xuất trình, nộp bản giấy theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (công an, quản lý thị trường,…) thì tờ khai hải quan điện tử được in ra giấy theo mẫu Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

Đồng thời, tại Điều 17 về thông quan hàng hóa và Điều 31 về giám sát hải quan đã quy định việc in và xác nhận tờ khai hải quan khi hàng xuất khẩu, nhập khẩu được đưa vào hoặc đưa ra khu vực giám sát hải quan như sau:
* Đối với hàng được thông quan:
- Hàng hóa thuộc diện luồng 1 (xanh):
+ Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, người khai hải quan xuất bản in Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (trừ thông tin chi tiết từng dòng hàng) không cần xác nhận của cơ quan hải quan;
+ Đối với trường hợp hàng nhập khẩu, công chức giám sát thuộc Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hoặc Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi (nếu khai vận chuyển kết hợp) thực hiện việc in, đóng dấu xác nhận, ký, đóng dấu công chức vào góc trên cùng bên phải của trang đầu tiên Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (trừ thông tin chi tiết dòng hàng) đã được phê duyệt thông quan, giao cho người khai hải quan để làm tiếp thủ tục tiếp theo (nếu có).
- Hàng hóa thuộc diện luồng 2 (vàng), luồng 3 (đỏ): công chức thuộc Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện việcin, đóng dấu xác nhận, ký, đóng dấu công chức vào góc trên cùng bên phải của trang đầu tiên Tờ khai xuất khẩu, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (trừ thông tin chi tiết dòng hàng) đã được phê duyệt thông quan, giao cho người khai hải quan để làm tiếp thủ tục tiếp theo (nếu có).
* Đối với trường hợp đưa hàng về bảo quản, giải phóng hàng:
Công chức thuộc Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện việc in, đóng dấu xác nhận, ký, đóng dấu công chức vào góc trên cùng bên phải của trang đầu tiên Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (trừ thông tin chi tiết dòng hàng) đã được phê duyệt thông quan, giao cho người khai hải quan để làm tiếp thủ tục tiếp theo (nếu có).