Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Nghị định này quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Nghị định này áp dụng cho các đối tượng: Tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thương mại; cơ quan Hải quan, công chức Hải quan; cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.