Quyết định số 1245/2001/QĐ-TCHQ ngày 30/11/2001 của Tổng cục trưởng Cục hải quan ban hành biểu mẫu và quy chế thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác thông tin về vi phạm pháp luật hải quan

Tổng cục trưởng Cục hải quan ban hành Quyết định số 1245/2001/QĐ-TCHQ ngày 30/11/2001 ban hành biểu mẫu và quy chế thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác thông tin về vi phạm pháp luật hải quan
Hệ thống thông tin về vi phạm pháp luật Hải quan là một hệ thống thống nhất trong toàn ngành, được sử dụng để cung cấp thông tin cho các cấp có thẩm quyền của cơ quan Hải quan để phục vụ việc quyết định hình thức kiểm tra đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; phục vụ công tác kiểm soát, điều tra chống buôn lậu; công tác xử lý, thống kê vi phạm và một số mục đích khác của cơ quan Hải quan.