Quyết định số 1557/2001/QĐ-TCHQ ngày 28/12/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan ban hành bản hướng dẫn tạm thời thực hiện Điều 29, Điều 30 Luật Hải quan

Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan ban hành Quyết định số 1557/2001/QĐ-TCHQ ngày 28/12/2001 ban hành bản hướng dẫn tạm thời thực hiện Điều 29, Điều 30 Luật Hải quan.
Để đảm bảo thực hiện Luật Hải quan đúng thời gian quy định, trong khi chờ Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra giám sát hải quan, căn cứ vào quy định tại Điều 29, 30 Luật Hải quan, Nghị quyết của Quốc hội khoá X về nhiệm vụ năm 2002 và 5 năm 2001 -2005, Tổng cục Hải quan hướng dẫn tạm thời việc áp dụng các hình thức kiểm tra thực tế.