Quyết định số 980/2001/QĐ – TCHQ ngày 10/10/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan về ban hành bản quy định tạm thời về quy trình nghiệp vụ, mô hình tổ chức, bố trí nhân lực để triển khai thực hiện thí điểm các Điều 28, 29, 30 và 32 của Luật Hải quan tại Hải quan Cảng Sài Gòn KVI thuộc Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và Hải quan Cảng Hải Phòng KVI và KVII thuộc Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan ban hành Quyết định số 980/2001/QĐ – TCHQ ngày 10/10/2001 về ban hành bản quy định tạm thời về quy trình nghiệp vụ, mô hình tổ chức, bố trí nhân lực để triển khai thực hiện thí điểm các Điều 28, 29, 30 và 32 của Luật Hải quan tại Hải quan Cảng Sài Gòn KVI thuộc Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và Hải quan Cảng Hải Phòng KVI và KVII thuộc Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.
Qui trình thủ tục hải quan này là qui trình thủ tục hải quan cơ bản áp dụng cho loại hàng có thuế, phải kiểm tra thực tế bao gồm đầy đủ các bước tiếp nhận, đăng ký tờ khai, kiểm hoá, kiểm tra tính thuế, thông quan hàng hoá. Đối với trường hợp hàng hoá được miễn kiểm tra, không có thuế thì được phép bỏ qua một số khâu, bước trong qui trình cơ bản.