Thông tư mới mở rộng quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

Đây là thủ tục hải quan mới được quy định tại Thông tư số 22/2014/TT-BTC  ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính, mở rộng hơn so với Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính trước đó.

Tại Điều 33 Thông tư 22/2014/TT-BTC có quy định cụ thể các trường hợp hàng hóa được phép vận chuyển chịu sự giám sát hải quan; trách nhiệm của người khai hải quan, tổ chức kinh doanh dịch vụ kho bãi; trách nhiệm của cơ quan hải quan (nơi hàng hóa vận chuyển đi và nơi hàng hóa vận chuyển đến) và thủ tục hải quan cần thực hiện tương ứng với từng trường hợp.
* Các trường hợp hàng hóa được phép vận chuyển chịu sự giám sát hải quan bao gồm:
(1) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được phép chuyển cửa khẩu theo quy định tại Điều 18 Nghị định 154/2005/NĐ-CP;
(2) Hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu đến kho ngoại quan/CFS/kho bảo thuế/các khu phi thuế quan và ngược lại;
(3) Hàng hóa vận chuyển giữa các khu phi thuế quan;
(4) Hàng hóa vận chuyển từ địa điểm làm thủ tục hải quan này đến địa điểm làm thủ tục hải quan khác;
(5) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.
* Thủ tục hải quan: Hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan phải khai Tờ khai vận chuyển hàng hóa (khai vận chuyển độc lập) hoặc Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp khai xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đồng thời với khai vận chuyển chịu sự giám sát hải quan (khai vận chuyển kết hợp) theo các chỉ tiêu thông tin theo quy định.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể các trường hợp áp dụng khai vận chuyển độc lập hoặc khai vận chuyển kết hợp.
Theo Hải quan Việt Nam