Luật Hải quan số 29/2001/QH10 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2001

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/06/2001.
Luật này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.
Luật này áp dụng với các đối tượng: Tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hoá, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải; cơ quan hải quan, công chức hải quan; cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan.